HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 37
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 37

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 40
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 40

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 38
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 38

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 13
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 13

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 34
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 34

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 35
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 35

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 8
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 8

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 14
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 14

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 41
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 41

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 36
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 36

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 33
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 33

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 11
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 11

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 29
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 29

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 30
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 30

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 28
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 28

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 26
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 26

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Audio Channel