HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ THI THỬ SỐ 05
ĐỀ THI THỬ SỐ 05

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 06
ĐỀ THI THỬ SỐ 06

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 07
ĐỀ THI THỬ SỐ 07

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 08
ĐỀ THI THỬ SỐ 08

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 09
ĐỀ THI THỬ SỐ 09

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 10
ĐỀ THI THỬ SỐ 10

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 11
ĐỀ THI THỬ SỐ 11

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 12
ĐỀ THI THỬ SỐ 12

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 13
ĐỀ THI THỬ SỐ 13

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 14
ĐỀ THI THỬ SỐ 14

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 15
ĐỀ THI THỬ SỐ 15

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 16
ĐỀ THI THỬ SỐ 16

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 17
ĐỀ THI THỬ SỐ 17

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 18
ĐỀ THI THỬ SỐ 18

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 19
ĐỀ THI THỬ SỐ 19

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 20
ĐỀ THI THỬ SỐ 20

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Audio Channel