Thông tin

Thảo Nguyên

Điểm số: 604 Xếp hạng: 95

" Once you stop learning, you’ll start dying (Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết) "

Offline