Thông tin

Trần Nguyên Huân

Điểm số: 725 Xếp hạng: 23

" Once you stop learning, you’ll start dying (Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết) "

Offline