Thông tin

Mai Thị Lan

Điểm số: 1265 Xếp hạng: 14

" Learning is the treasure that will follow its owner everywhere. (Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.) "

Offline