Thông tin

Nguyễn Thị Ngọc Quý

Điểm số: 5922 Xếp hạng: 3

" Once you stop learning, you’ll start dying (Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết) "

Offline