HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ THI THỬ SỐ 69
ĐỀ THI THỬ SỐ 69

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 70
ĐỀ THI THỬ SỐ 70

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 71
ĐỀ THI THỬ SỐ 71

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 72
ĐỀ THI THỬ SỐ 72

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 73
ĐỀ THI THỬ SỐ 73

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 74
ĐỀ THI THỬ SỐ 74

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 75
ĐỀ THI THỬ SỐ 75

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 76
ĐỀ THI THỬ SỐ 76

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 77
ĐỀ THI THỬ SỐ 77

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 78
ĐỀ THI THỬ SỐ 78

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 79
ĐỀ THI THỬ SỐ 79

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 80
ĐỀ THI THỬ SỐ 80

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 81
ĐỀ THI THỬ SỐ 81

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 82
ĐỀ THI THỬ SỐ 82

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 83
ĐỀ THI THỬ SỐ 83

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 84
ĐỀ THI THỬ SỐ 84

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Audio Channel