HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ THI THỬ SỐ 57
ĐỀ THI THỬ SỐ 57

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 58
ĐỀ THI THỬ SỐ 58

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 59
ĐỀ THI THỬ SỐ 59

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 60
ĐỀ THI THỬ SỐ 60

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 61
ĐỀ THI THỬ SỐ 61

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 62
ĐỀ THI THỬ SỐ 62

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 63
ĐỀ THI THỬ SỐ 63

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 64
ĐỀ THI THỬ SỐ 64

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 65
ĐỀ THI THỬ SỐ 65

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 66
ĐỀ THI THỬ SỐ 66

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 67
ĐỀ THI THỬ SỐ 67

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 68
ĐỀ THI THỬ SỐ 68

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 69
ĐỀ THI THỬ SỐ 69

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 70
ĐỀ THI THỬ SỐ 70

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 71
ĐỀ THI THỬ SỐ 71

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 72
ĐỀ THI THỬ SỐ 72

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Audio Channel