LUYỆN THI THPT - Khóa học Chống trượt
Mục tiêu
điểm thi từ
2-4 điểm
Khóa học Chống trượt
Khóa học Cơ bản
Khóa học Nâng cao
Giáo Viên
Giảng viên:
Dương Thị Hồng Thắm
Trường Đại học Thương Mại
Hoàn thành câu
Chuyên đề 1: Các thì trong tiếng Anh
Chuyên đề 1: Các thì trong tiếng Anh

Chuyên đề 2: Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ
Chuyên đề 2: Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ

Chuyên đề 3: Từ loại trong tiếng Anh
Chuyên đề 3: Từ loại trong tiếng Anh

Chuyên đề 4: Các loại câu trong tiếng Anh
Chuyên đề 4: Các loại câu trong tiếng Anh

Chuyên đề 5: Các loại mệnh đề
Chuyên đề 5: Các loại mệnh đề

Từ đồng nghĩa – trái nghĩa Lý thuyết chung
Từ đồng nghĩa
Từ đồng nghĩa

Từ trái nghĩa
Từ trái nghĩa

Tìm lỗi sai
Chức năng giao tiếp
Chức năng giao tiếp
Chức năng giao tiếp

Đọc hiểu Lý thuyết chung
Đọc hiểu trả lời câu hỏi
Đọc hiểu trả lời câu hỏi

Đọc hiểu điền từ
Đọc hiểu điền từ

Viết lại câu Lý thuyết chung
Dựng câu
Dựng câu

Câu đồng nghĩa
Câu đồng nghĩa

Audio Channel