LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - Khóa học Cơ bản
Bạn đang học Khóa học Cơ bản
Khóa học Chống trượt
Khóa học Cơ bản
Khóa học Nâng cao
Giáo Viên
Giảng viên:
Dương Thị Hồng Thắm
Trường Đại học Thương Mại
PART 1: Ngữ âm
PART 2: Hoàn thành câu
PART 3: Từ đồng nghĩa – trái nghĩa
Từ đồng nghĩa – trái nghĩa
PART 4: Tìm lỗi sai
Tìm lỗi sai
Tìm lỗi sai
Tìm lỗi sai
PART 5: Chức năng giao tiếp
Chức năng giao tiếp
Chức năng giao tiếp
Chức năng giao tiếp
PART 6: Đọc hiểu
PART 7: Viết lại câu
Viết lại câu
Audio Channel