HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ THI THỬ SỐ 84
ĐỀ THI THỬ SỐ 84

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 85
ĐỀ THI THỬ SỐ 85

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 90
ĐỀ THI THỬ SỐ 90

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 91
ĐỀ THI THỬ SỐ 91

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 92
ĐỀ THI THỬ SỐ 92

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 93
ĐỀ THI THỬ SỐ 93

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 94
ĐỀ THI THỬ SỐ 94

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 95
ĐỀ THI THỬ SỐ 95

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 96
ĐỀ THI THỬ SỐ 96

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 97
ĐỀ THI THỬ SỐ 97

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 98
ĐỀ THI THỬ SỐ 98

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 99
ĐỀ THI THỬ SỐ 99

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 100
ĐỀ THI THỬ SỐ 100

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 101
ĐỀ THI THỬ SỐ 101

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 102
ĐỀ THI THỬ SỐ 102

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 103
ĐỀ THI THỬ SỐ 103

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Audio Channel
;