Có nâng cấp được khóa học không?

Hiện chương trình học Hiclass có 3 khóa là:

  1. Khóa học 3 tháng
  2. Khóa học 1 năm
  3. Khóa học trọn đời

Khi bạn đã đăng ký khóa học và sử dụng hết thời hạn thì bạn không thể nâng cấp khóa học từ gói 3 tháng lên 1 năm hoặc từ 3 tháng, 1 năm lên trọn đời. Nếu khi sử dụng hết thời hạn khóa học, bạn cần đăng ký khóa học mới để tiếp tục học chương trình. 

Audio Channel