HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

ÔN LUYỆN VÀO LỚP 10
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 1 Free
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 2 Free
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 2

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 3
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 3

(Do Hội đồng chuyên gia biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 4
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 4

(Do Hội đồng chuyên gia biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 5
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 5

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 6
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 6

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 7
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 7

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 8
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 8

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 9
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 9

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 10
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 10

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 11
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 11

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 12
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 12

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 13
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 13

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 14
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 14

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 15
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 15

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 16
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 SỐ 16

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Audio Channel