CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA - Lớp 11 chương trình GDPT MỚI
Giáo Viên
Giáo viên:
Trần Hương Hương
Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội
CHỦ ĐIỂM III: MÔI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA
UNIT 1: GLOBAL WARMING
TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP
TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP
KỸ NĂNG NGHE
KỸ NĂNG NGHE
KỸ NĂNG NÓI
KỸ NĂNG NÓI
KỸ NĂNG ĐỌC
KỸ NĂNG ĐỌC
KỸ NĂNG VIẾT
KỸ NĂNG VIẾT
ĐỀ KIỂM TRA
Kiểm tra
UNIT 2: PRESERVING OUR HERITAGE
TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP
TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP
KỸ NĂNG NGHE
KỸ NĂNG NGHE
KỸ NĂNG NÓI
KỸ NĂNG NÓI
KỸ NĂNG ĐỌC
KỸ NĂNG ĐỌC
KỸ NĂNG VIẾT
KỸ NĂNG VIẾT
ĐỀ KIỂM TRA
Kiểm tra
UNIT 3: THE ECOSYSTEM
TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP
TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP
KỸ NĂNG NGHE
KỸ NĂNG NGHE
KỸ NĂNG NÓI
KỸ NĂNG NÓI
KỸ NĂNG ĐỌC
KỸ NĂNG ĐỌC
KỸ NĂNG VIẾT
KỸ NĂNG VIẾT
ĐỀ KIỂM TRA
Kiểm tra
Audio Channel